سبد خرید

نمایش 1–48 از 56 نتیجه

پیچ بال اسکرو قطر 10 گام 2.5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده میشود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 12 گام 4 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 14 گام 4 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 16 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیونصنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 16 گام 16 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت وبه ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 16 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور دبه حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 20 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده درصنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 20 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو ازپرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. از این قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود به دلیل اسفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 25 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 25 گام 25 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویزه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قسطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 25 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده درصنعت وبه ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده ازساچمه درون ساختار مهره بر روی...

پیچ بال اسکرو قطر 32 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویزه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیلحرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساخنار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 32 گام 32 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 32 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه بهمنظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 40 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 40 گام 20 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. از این قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده میشود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 40 گام 40 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 40 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه بهمنظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 50 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکتخطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

پیچ بال اسکرو قطر 50 گام 20 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 50 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درو ساختار...

پیچ بال اسکرو قطر 63 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 10 گام 2.5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پر کاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون...

مهره بال اسکرو قطر 12 گام 4 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده درصنعت وبه ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره بر...

مهره بال اسکرو قطر 14 گام 4 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 16 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 16 گام 16 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می وشد . به دلیل استفاده از ساچمه درون...

مهره بال اسکرو قطر 16 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوخماسیون صنعتی به شمارمی رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

مهره بال اسکرو قطر 20 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده ازساچمه درون ساختار مهره...

مهره بال اسکرو قطر 25 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت وبه ویزه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

مهره بال اسکرو قطر 25 گام 25 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویزه اتوماسیون صنعتی به شمار میرود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود، به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

مهره بال اسکرو قطر 25 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 32 گام 10 میلیمتر هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 32 گام 32 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردتزین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

مهره بال اسکرو قطر 32 گام 5 میلیمتر هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویزه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 40 گام 10 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود، از این قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون...

مهره بال اسکرو قطر 40 گام 20 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 40 گام 40 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار...

مهره بال اسکرو قطر 40 گام 5 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. ازاین قطعه بهمنظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

مهره بال اسکرو قطر 50 گام 20 میلیمتر برند هایوین (HIWIN)

توضیحات: بال اسکرو از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت به ویژه اتوماسیون صنعتی به شمار می رود ازاین قطعه به منظور تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از ساچمه درون ساختار مهره...

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) BK17

مدل: BK17 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M6,M8 نوع یاتاقان: BK قطر داخلی یاتاقان: 17 میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BF12

مدل: BF12 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M5,M6 نوع یاتاقان: BF قطرداخلی یاتاقان: 12میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620  

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BF15

مدل: BF15 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M5,M6 قطرداخلی یاتاقان: 15میلیمتر نوع یاتاقان: BF جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BF17

مدل: BF17 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M6,M5 نوع یاتاقان: BF قطرداخلی یاتاقان: 17 میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BF25

مدل: BF 25 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M8,M10 نوع یاتاقان: BF قطرداخلی یاتاقان: 25میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BF30

مدل: BF30 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M8,M10 نوع یاتاقان: BF قطر داخلی یاتاقان: 30 میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BF40

مدل: BF40 نوع یاتاقان: BF قطرداخلی یاتاقان: 40 میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

یاتاقان بال اسکرو برند هایوین (HIWIN) مدل BK15

مدل: BK15 نوع وسایز پیچ مورد استفاده: M5,M6 نوع یاتاقان: BK قطر داخلی یاتاقان: 15 میلی متر جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت