سبد خرید

نمایش 289–336 از 404 نتیجه

بلبرینگ QJ 315N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 316 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 316 N2PHAS

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 317 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 318 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 318 N2PHAS

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 319 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 319 N2PHAS

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 320 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 322 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 324 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 326 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 328 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 330 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 332 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 334 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 336 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ 338 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ202 N2MA

مزایا: بوش وسط این بلبرینگ 2 تیکه می باشد،پشت بلبرینگ شیار NR است،چنگ بلبرینگ برنجی می باشد. ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت...

بلبرینگ QJ203 N2MA

مزایا: بوش وسط این بلبرینگ 2 تیکه می باشد،پشت بلبرینگ شیار NR است،چنگ بلبرینگ برنجی می باشد. ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت...

بلبرینگ QJ303 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ304 N2MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ304 N2PHAS

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ QJ304MA

ویژگی ها: این بلبرینگ یک بلبرینگِ تماس زاویه ای است، قفس آنها برنج است این بلبرینگ های تماس زاویه ای به دلیل ظرفیت نگهداری بارهای شعاعی به همراه بارهای محوری در یک جهت شناخته می شوند همه این ها به...

بلبرینگ تماس زاویه ای 5210

بلبرینگ 5210 بلبرینگ 5210 یک بلبرینگ تماس زاویه ای به انگلیسی Angular contact ball bearings یکی از دسته های بلبرینگ های پر مصرف صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در همراستا نگه داشتن شفت در صنعت دارند این بلبرینگ ها قابلیت تحمل...

بلبرینگ تماس زاویه ای 1216

بلبرینگ تماس زاویه ای یاتاقان nsk 1216 به طور گسترده ای در موتورهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می...

بلبرینگ تماس زاویه ای 3304

بلبرینگ ۳۳۰۴ یک بلبرینگ تماس زاویه ایی به انگلیسی Angular contact ball bearings یکی از دسته های بلبرینگ های پر مصرف صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در همراستا نگه داشتن شفت در صنعت دارند این بلبرینگ ها قابلیت تحمل بارهای شعاعی...

بلبرینگ تماس زاویه ای 3309

بلبرینگ 3309 بلبرینگ 3309 یک بلبرینگ تماس زاویه ایی به انگلیسی Angular contact ball bearings یکی از دسته های بلبرینگ های پر مصرف صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در همراستا نگه داشتن شفت در صنعت دارند این بلبرینگ ها قابلیت تحمل بارهای...

بلبرینگ تماس زاویه ای 3311

بلبرینگ 3311 بلبرینگ 3311 یک بلبرینگ تماس زاویه ای به انگلیسی Angular contact ball bearings یکی از دسته های بلبرینگ های پر مصرف صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در همراستا نگه داشتن شفت در صنعت دارند این بلبرینگ ها قابلیت تحمل بارهای شعاعی...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7000

توضیحات: این سری از بلبرینگ های تماس زاویه ای 29 ردیف تک ردیف با یک شانه مسابقه سنگین و یک شانه مسابقه ای خلال در حلقه بیرونی هستند. به دلیل این ساختار ، می توان تعداد بیشتری از گلوله ها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7000C

توضیحات: این سری از بلبرینگ های تماس زاویه ای دارای حلقه های مسابقه ای در حلقه های داخلی و بیرونی هستند که با توجه به یکدیگر در جهت محور بلبرینگ جابجا می شوند. این بدان معنی است که آنها برای...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7000CDB

توضیحات وکاربرد: بلبرینگ های تماس زاویه ای به طور گسترده ای در موتور ، ماشین آلات صنعتی ، تراش های CNC ، ماشین آلات پردازش با دقت بالا ، صنعت لوکوموتیو ، درایو صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7000CDF

توضیحات: این سری از بلبرینگ های تماس زاویه ای در عملکرد تحمل ، طول عمر ، طراحی و استفاده از عملکرد بهتر از هر یاتاقان مارک است. همچنین این بلبرینگ دارای مزایای بیشتری است ، مانند بالاتر بودن میزان صدا...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7000DB

توضیحات: این سری از بلبرینگ های تماس زاویه ای 29 ردیف تک ردیف با یک شانه مسابقه سنگین و یک شانه مسابقه ای خلال در حلقه بیرونی هستند. به دلیل این ساختار ، می توان تعداد بیشتری از گلوله ها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7000DF

توضیحات: این سری از بلبرینگ های تماس زاویه ای 29 ردیف تک ردیف با یک شانه مسابقه سنگین و یک شانه مسابقه ای خلال در حلقه بیرونی هستند. به دلیل این ساختار ، می توان تعداد بیشتری از گلوله ها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001

توضیحات: بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیف بلبرینگ باز است و دارای زاویه تماس 40 درجه ، قفس فولادی فشرده و درجه بازشوی نرمال است. این از بارهای رانش متوسط ​​یک طرفه و بارهای شعاعی و رانش ترکیبی که بار...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001C

توضیحات: این بلبرینگ های تماس زاویه ای به همان اندازه که از نظر دوام از نظر کارایی بزرگ هستند - حلقه گرد ابو گارسیا 7000 از یک سیستم بادی سطح همگام بهره می برد که حالت یکنواخت و بازیابی روان...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001CDB

توضیحات: این بلبرینگ های تماس زاویه ای مواد خلوص و دقت بالایی دارند ، انواع بلبرینگ های تماس زاویه ای NACHI 7001 تا هزاران گونه است. و به طور گسترده در محیط های مختلف مکانیکی استفاده می شود. برای اطمینان...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001CDF

توضیحات و کاربرد: این سری از بلبرینگ های تماس زاویه ای برای دستگاه های لیزر ، ابزار تسمه ، فروشگاه های تجزیه و تحلیل دریایی برای تخمین شرم موم ، تشخیص و درمان ، مواد اولیه شیمیایی و معرف ها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001DB

توضیحات: بلبرینگ های تماس زاویه ای به طور گسترده ای در موتور ، ماشین آلات صنعتی ، تراش های CNC ، دستگاه پردازش با دقت بالا ، صنعت لوکوموتیو ، درایو صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001DF

توضیحات: سه تنظیم مختلف از بلبرینگ های تماس زاویه ای تماس گرفته شده به صورت جفت وجود دارد: (1) پیکربندی پشت به عقب ، کد عقب db است ، این پیکربندی دارای استحکام بهتر ، عملکرد خوب در لحظه واژگونی...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7001DT

توضیحات و کاربرد: این بلبریگ های تماس زاویه ای به طور گسترده ای در موتور ، ماشین آلات صنعتی ، تراش های CNC ، ماشین آلات پردازش با دقت بالا ، صنعت لوکوموتیو ، درایو صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7002

بلبرینگ ۷۰۰۲ بلبرینگ ۷۰۰۲ یک بلبرینگ تماس زاویه ای به انگلیسی Angular contact ball bearings یکی از دسته های بلبرینگ های پر مصرف صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در همراستا نگه داشتن شفت در صنعت دارند این بلبرینگ ها قابلیت تحمل...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7002

توضیحات: بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیف برای مقاومت در برابر بارهای ترکیبی با یک جز ax محوری غالب طراحی شده است. در مقابل با بلبرینگ دیگری از همان نوع نصب شده ، استحکام نصب بالا را تضمین می کند....

بلبرینگ تماس زاویه ای 7002C

توضیحات: بلبرینگ های تماس زاویه ای دارای حلقه های مسابقه ای در حلقه های داخلی و بیرونی هستند که با توجه به یکدیگر در جهت محور بلبرینگ جابجا می شوند. این بدان معنی است که آنها برای جای دادن بارهای...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7002CDB

توضیحات: نوع: بلبرینگ تماس زاویه ای نوع سوراخ: گرد مواد: فولاد کروم با کربن بالا نوع قفس: شیشه الیاف تقویت شده مواد قفس: نایلون مواد توپی: فولاد ویژگی ها: خط مستقیمی که نقطه تماس توپ و حلقه های داخلی و...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7002CDF

توضیحات و کاربرد: ابزار برش، دستگاه هیدرولیک ، سیستم ربات ، ابزار برش ، ماشین آلات، تجهیزات هیدرولیک ، تولید اتوماتیک با استفاده از روبات ها ، فولاد ویژه ، صنعت فناوری اطلاعات ماشین آلات فوق العاده دقیق و سیستم...

بلبرینگ تماس زاویه ای 7002CDT

توضیحات و کاربرد: بلبرینگ های تماس زاویه ای به طور گسترده ای در موتور ، ماشین آلات صنعتی ، تراش های CNC ، ماشین آلات پردازش با دقت بالا ، صنعت لوکوموتیو ، درایو صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ،...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت