سبد خرید

نمایش 1–48 از 1178 نتیجه

تسمه 1316.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1316-14M HTD 14M 1316.00 440 14 94 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1316.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 100.2M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 100-2M HTD 2M 100.00 160 2.00 50 عدد لاستیک تایمینگ جهت دریافت آخرین قیت با ما تماسبگیرید. 021-36617620            

تسمه 1000.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1000-5M HTD 5M 1000.00 450 5.00 200 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1000.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1000.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1000-8M HTD 8M 1000.00 450 8.00 125 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1000.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1000H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1000H INCH H 2540.00 450 12.7 200 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1000H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1016.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1016-8M HTD 8M 1016.00 450 8.00 127 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1016.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 102.2M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 102-2M HTD 2M 102.00 160 2.00 51 عدد لاستیک تایمینگ جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620            

تسمه 102.3M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 102-3M HTD 3M 102.00 160 3.00 34 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15020" align="alignnone" width="300"] تسمه 102.3M[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620  

تسمه 1020H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1020H INCH H 2590.80 200 12.7 204 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1020H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1025.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1025-5M HTD 5M 1025.00 200 5.00 205 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1025.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1026.3M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1026-3M HTD 3M 1026.00 440 3.00 342 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15020" align="alignnone" width="300"] تسمه 1026.3M[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1028L

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1028L INCH L 2609.85 450 9.52 274 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14689" align="alignnone" width="300"] تسمه 1028L[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1035.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1035-5M HTD 5M 1035.00 450 5.00 207 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1035.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1036.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1036-14M HTD 14M 1036.00 200 14 74 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1036.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1040.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1040-8M HTD 8M 1040.00 450 8.00 130 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1040.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1050.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1050-5M HTD 5M 1050.00 450 5.00 210 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1050.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1050H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1050H INCH H 2667.00 450 12.7 210 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1050H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1056.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1056-8M HTD 8M 1056.00 450 8.00 132 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1056.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1064.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1064-14M HTD 14M 1064.00 440 14 76 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1064.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1064.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1064-8M HTD 8M 1064.00 450 8.00 133 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1064.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1080.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1080-8M HTD 8M 1080.00 450 8.00 135 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1080.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1085H

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1085H INCH H 2755.90 250 12.7 217 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1085H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1088.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1088-8M HTD 8M 1088.00 450 8.00 136 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1088.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1092.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1092-14M HTD 14M 1092.00 440 14 78 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1092.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 109L

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 109L INCH L 276.23 80 9.52 29 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14689" align="alignnone" width="300"] تسمه 109L[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1100.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1100-5M HTD 5M 1100.00 450 5.00 220 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1100.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1100H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1100H INCH H 2794.00 450 12.7 220 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1100H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1104.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1104-8M HTD 8M 1104.00 450 8.00 138 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1104.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 111.3M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 111-3M HTD 3M 111.00 160 3.00 37 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15020" align="alignnone" width="300"] تسمه 111.3M[/caption] جهت دزیافت اخری قیمت با ما تماس بگرید. 021-36617620  

تسمه 1112.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1112-8M HTD 8M 1112.00 450 8.00 139 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1112.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 112.2M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 112-2M HTD 2M 112.00 160 2.00 56 عدد لاستیک تایمینگ جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620            

تسمه 1120.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1120-14M HTD 14M 1120.00 240 14 80 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1120.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1120.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1120-8M HTD 8M 1120.00 450 8.00 140 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1120.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1120H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1120H INCH H 2844.80 450 12.7 224 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1120H[/caption] جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1125.3M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1125-3M HTD 3M 1125.00 200 3.00 375 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15020" align="alignnone" width="300"] تسمه 1125.3M[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1125.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1125-5M HTD 5M 1125.00 450 5.00 225 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1125.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1128.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1128-8M HTD 8M 1128.00 450 8.00 141 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1128.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1130H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1130H INCH H 2870.20 200 12.7 226 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1130H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1136.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1136-8M HTD 8M 1136.00 450 8.00 142 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1136.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 113L

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 113L INCH L 285.75 80 9.52 30 عدد لاستیک تایمینگ   [caption id="attachment_14689" align="alignnone" width="300"] تسمه 113L[/caption] جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620      ...

تسمه 1140H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1140H INCH H 2895.60 200 12.7 228 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1140H[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1148.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1148-14M HTD 14M 1148.00 440 14 82 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1148.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1148L

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1148L INCH L 2914.65 450 9.52 306 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14689" align="alignnone" width="300"] تسمه 1148L[/caption] جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1150H

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1150H INCH H 2921.00 450 12.7 230 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_14841" align="alignnone" width="300"] تسمه 1150H[/caption] جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620        ...

تسمه 1152.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1152-8M HTD 8M 1152.00 450 8.00 144 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1152.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1160.8M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1160-8M HTD 8M 1160.00 450 8.00 145 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1160.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 1168.8M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1168-8M HTD 8M 1168.00 450 8.00 146 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15345" align="alignnone" width="300"] تسمه 1168.8M[/caption] این تسمه های سری8M از جنس لاستیک ضد سایش هستند، این تسمه های...

تسمه 117.3M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 117-3M HTD 3M 117.00 160 3.00 39 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15020" align="alignnone" width="300"] تسمه 117.3M[/caption] جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620  

تسمه

درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت