سبد خرید

نمایش 1–48 از 53 نتیجه

تسمه 1316.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1316-14M HTD 14M 1316.00 440 14 94 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1316.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1036.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1036-14M HTD 14M 1036.00 200 14 74 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1036.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1064.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1064-14M HTD 14M 1064.00 440 14 76 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1064.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1092.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1092-14M HTD 14M 1092.00 440 14 78 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1092.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1120.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1120-14M HTD 14M 1120.00 240 14 80 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1120.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1148.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1148-14M HTD 14M 1148.00 440 14 82 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1148.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1190.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1190-14M HTD 14M 1190.00 440 14 85 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1190.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1246.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1246-14M HTD 14M 1246.00 440 14 89 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1246.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1260.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1260-14M HTD 14M 1260.00 440 14 90 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1260.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1288.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1288-814M HTD 14M 1288.00 440 14 92 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1288.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1344.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1344-14M HTD 14M 1344.00 440 14 96 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1344.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1400.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1400-14M HTD 14M 1400.00 440 14 100 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1400.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1414.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1414-14M HTD 14M 1414.00 440 14 101 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1414.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1442.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1442-14M HTD 14M 1442.00 440 14 103 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1442.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1456.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1456-14M HTD 14M 1456.00 440 14 104 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1456.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1470.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1470-14M HTD 14M 1470.00 440 14 105 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1470.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1484.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1484-14M HTD 14M 1484.00 440 14 106 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1484.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1512.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1512-14M HTD 14M 1512.00 440 14 108 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1512.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1540.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1540-14M HTD 14M 1540.00 440 14 110 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1540.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1568.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1568-14M HTD 14M 1568.00 440 14 112 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1568.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1610.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1610-14M HTD 14M 1610.00 440 14 115 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1610.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1652.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1652-14M HTD 14M 1652.00 440 14 118 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1652.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1750.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1750-14M HTD 14M 1750.00 440 14 125 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1750.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1764.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1764-14M HTD 14M 1764.00 440 14 126 عدد لاستیک تایمینک [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1764.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1778.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1778-14M HTD 14M 1778.00 440 14 127 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1778.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1806.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1806-14M HTD 14M 1806.00 240 14 129 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1806.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1820.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1820-14M HTD 14M 1820.00 440 14 130 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1820.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1890.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1890-14M HTD 14M 1890.00 440 14 135 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1890.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1932.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1932-14M HTD 14M 1932.00 440 14 138 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1932.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1946.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1946-14M HTD 14M 1946.00 440 14 139 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1946.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 1960.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1960-14M HTD 14M 1960.00 440 14 140 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 1960.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2002.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2002-14M HTD 14M 2002.00 440 14 143 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2002.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2100.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 2100-14M HTD 14M 2100.00 440 14 150 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2100.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2240.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2240-14M HTD 14M 2240.00 200 14 160 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2240.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2310.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 2310-14M HTD 14M 2310.00 440 14 165 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2310.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2450.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 2450-14M HTD 14M 2450.00 440 14 175 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2450.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2590.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2590-14M HTD 14M 2590.00 440 14 185 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2590.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 2800.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 2800-14M HTD 14M 2800.00 440 14 200 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 2800.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 3108.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 3108-14M HTD 14M 3108.00 240 14 222 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 3108.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 3150.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 3150-14M HTD 14M 3150.00 430 14 225 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 3150.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 3304.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 3304-14M HTD 14M 3304.00 430 14 236 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 3304.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 3360.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 3360-14M HTD 14M 3360.00 430 14 240 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 3360.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 3500.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 3500-14M HTD 14M 3500.00 430 14 250 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 3500.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 3850.14M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 3850-14M HTD 14M 3850.00 430 14 275 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 3850.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 4326.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 4326-14M HTD 14M 4326.00 180 14 309 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 4326.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 4536.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 4536-14M HTD 14M 4536.00 430 14 324 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 4536.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 4578.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 4578-14M HTD 14M 4578.00 220 14 327 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 4578.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...

تسمه 4760.14M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 4760-14M HTD 14M 4760.00 220 14 340 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15546" align="alignnone" width="300"] تسمه 4760.14M[/caption] تسمه تایمینگ از انواع تسمه های انتقال قدرت با سرعت ودقت بالا میباشد...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت