سبد خرید

نمایش 1–48 از 145 نتیجه

تسمه 1000.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1000-5M HTD 5M 1000.00 450 5.00 200 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1000.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1025.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1025-5M HTD 5M 1025.00 200 5.00 205 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1025.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1035.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1035-5M HTD 5M 1035.00 450 5.00 207 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1035.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1050.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1050-5M HTD 5M 1050.00 450 5.00 210 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1050.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1100.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1100-5M HTD 5M 1100.00 450 5.00 220 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1100.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1125.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1125-5M HTD 5M 1125.00 450 5.00 225 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1125.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1350.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1350-5M HTD 5M 1350.00 450 5.00 270 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1350.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1375.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1375-5M HTD 5M 1375.00 450 5.00 275 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1375.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1400.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1400-5M HTD 5M 1400.00 450 5.00 280 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1400.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1420.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1420-5M HTD 5M 1420.00 200 5.00 284 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1420.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1455.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1455-5M HTD 5M 1455.00 450 5.00 291 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1455.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1500.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1500-5M HTD 5M 1500.00 450 5.00 300 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1500.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1595.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1595-5M HTD 5M 1595.00 200 5.00 319 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1595.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1690.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1690-5M HTD 5M 1690.00 450 5.00 338 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1690.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1700.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1700-5M HTD 5M 1700.00 450 5.00 340 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1700.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1730.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1730-5M HTD 5M 1730.00 450 5.00 346 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1730.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1790.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1790-5M HTD 5M 1790.00 450 5.00 358 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1790.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 180.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 180-5M HTD 5M 180.00 200 5.00 36 عدد لاستیک تایمینگ     [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 180-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که...

تسمه 1800.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1800-5M HTD 5M 1800.00 200 5.00 360 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1800.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1870.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1870-5M HTD 5M 1870.00 250 5.00 374 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1870.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1895.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 1895-5M HTD 5M 1895.00 440 5.00 379 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1890.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 1945.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 1945-5M HTD 5M 1945.00 450 5.00 389 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 1945.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 200.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 200-5M HTD 5M 200.00 200 5.00 40 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 200-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 2000.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 2000-5M HTD 5M 2000.00 450 5.00 400 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2000.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 2050.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2050-5M HTD 5M 2050.00 450 5.00 410 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2050.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 210.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 210-5M HTD 5M 210.00 200 5.00 42 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 210-5M[/caption]   این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 2100.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2100-5M HTD 5M 2100.00 450 5.00 420 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2100.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 215.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 215-5M HTD 5M 215.00 200 5.00 43 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 215-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 2160.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2160-5M HTD 5M 2160.00 450 5.00 432 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2160.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 225.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 225-5M HTD 5M 225.00 200 5.00 45 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 225-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 2250.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه  نوع 2250-5M HTD 5M 2250.00 450 5.00 450 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2250.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 235.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 235-5M HTD 5M 235.00 200 5.00 47 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 235-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 2350.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2350-5M HTD 5M 2350.00 450 5.00 470 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2350.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 2370.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2370-5M HTD 5M 2370.00 440 5.00 474 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2370.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 2460.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 2460-5M HTD 5M 2460.00 450 5.00 492 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2460.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 250.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 250-5M HTD 5M 250.00 160 5.00 50 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 250-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 2525.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2525-5M HTD 5M 2525.00 450 5.00 505 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 2525.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 255.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 255-5M HTD 5M 255.00 200 5.00 51 عدد لاسیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 255-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 270.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 270-5M HTD 5M 270.00 450 5.00 54 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 270-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 280.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 280-5M HTD 5M 280.00 450 5.00 56 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 280-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 295.5M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 295.00 HTD 5M 295.00 450 5.00 59 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 295-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 300.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 300-5M HTD 5M 300.00 450 5.00 60 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 300-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 3025.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 3025-5M HTD 5M 3025.00 450 5.00 605 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 3025.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 305.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 305-5M HTD 5M 305.00 450 5.00 61 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 305-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 3060.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 3060-5M HTD 5M 3060.00 450 5.00 612 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] تسمه 3060.5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف...

تسمه 310.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 310-5M HTD 5M 310.00 450 5.00 62 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 310-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 320.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 320-5M HTD 5M 320.00 450 5.00 64 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 320-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...

تسمه 325.5M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 320-5M HTD 5M 320.00 450 5.00 65 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15176" align="alignnone" width="300"] 325-5M[/caption] این تسمه تایمینگ5M یکی از انواع تسمه های انتقال نیرو بوده که مصرف بسیار...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت