سبد خرید

مشاهده همه 45 نتیجه

تسمه S8M-1000

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1000 STD S8M 1000 450 8 125 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-1000[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1000 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه S8M-1032

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1032 STD S8M 1032 450 8 129 عدد لاستیک تایمینگ   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1032 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque Drive” است. این تسمه ها...

تسمه S8M-1040

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1040 STD S8M 1040 200 8 130 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1040[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1040 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1056

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1056 STD S8M 1056 450 8 132 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1056[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1056 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1064

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع  S8M-1064 STD S8M 1064 450 8 133 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1064[/caption]    ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1064 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD...

تسمه S8M-1080

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1080 STD S8M 1080 450 8 135 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1080[/caption]    ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1080 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD...

تسمه S8M-1096

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1096 STD S8M 1096 450 8 137 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1096[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1096 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD...

تسمه S8M-1104

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1104 STD S8M 1104 450 8 138 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1104[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1104 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1120

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1120 STD S8M 1120 450 8 140 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1120[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1120 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1136

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1136 STD S8M 1136 450 8 142 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1136[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1136 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1152

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1152 STD S8M 1152 450 8 144 عدد لاستیک تایمینگ   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1152 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque Drive” است. این تسمه ها...

تسمه S8M-1160

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1160 STD S8M 1160 200 8 145 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1160[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1160 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1168

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1168 STD S8M 1168 450 8 146 عدد لاستیک تایمینگ   [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1168[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1168 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات...

تسمه S8M-1184

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1184 STD S8M 1184 450 8 148 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1184[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1184 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1192

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1192 STD S8M 1192 450 8 149 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1192[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1192 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-1200

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-1200 STD S8M 1200 450 8 150 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] تسمه S8M-1200[/caption]    ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-1200 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD...

تسمه S8M-376

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-376 STD S8M 376 450 8 47 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-376[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-376 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD "Super Torque...

تسمه S8M-384

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-384 STD S8M 384 450 8 48 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-384[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-384 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه S8M-392

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-392 STD S8M 392 450 8 49 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-392[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-392 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه S8M-864

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-864 STD S8M 864 450 8 108 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-864[/caption]    ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-864 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super...

تسمه S8M-976

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-976 STD S8M 976 450 8 122 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-976[/caption]   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-976 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه S8M-984

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-984 STD S8M 984 450 8 123 عدد لاستیک تایمینگ   ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-984 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque Drive” است. این تسمه ها...

تسمه تایمینگ S8M-440

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-440 STD S8M 440 450 8 55 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-440[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-440 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-480

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-480 STD S8M 480 450 8 60 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-480[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-480 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-496

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-496 STD S8M 496 450 8 62 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-496[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-496 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-512

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-512 STD S8M 512 450 8 64 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-512[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-512 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-520

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-520 STD S8M 520 450 8 65 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-520[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-520 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-528

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-528 STD S8M 528 450 8 66 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-528[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-528 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-560

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-560 STD S8M 560 450 8 70 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-560[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-560 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-584

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-584 STD S8M 584 450 8 73 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-584[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-584 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-600

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-600 STD S8M 600 450 8 75 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-600[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-600 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-632

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-632 STD S8M 632 450 8 79 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-632[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-632 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-640

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-640 STD S8M 640 450 8 80 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-640[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-640 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-656

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-656 STD S8M 656 450 8 82 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-656[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-656 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-680

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-680 STD S8M 680 450 8 85 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-680[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-680 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-688

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-688 STD S8M 688 450 8 86 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-688[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-688 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-712

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-712 STD S8M 712 450 8 89 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-712[/caption]  ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-712 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-720

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-720 STD S8M 720 450 8 90 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-720[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-720 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-760

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-760 STD S8M 760 450 8 95 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-760[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-760 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-768

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-768 STD S8M 768 450 8 96 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-768[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-768 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-784

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-784 STD S8M 784 450 8 98 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-784[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-784 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-800

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-800 STD S8M 800 450 8 100 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-800[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-800 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-824

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-824 STD S8M 824 450 8 103 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-824[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-824 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-840

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-840 STD S8M 840 450 8 105 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-840[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-840 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...

تسمه تایمینگ S8M-848

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع S8M-848 STD S8M 848 200 8 106 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15617" align="alignnone" width="300"] S8M-848[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم STD S8M-848 کمربند تایمی لاستیکی با مشخصات STD “Super Torque...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت