سبد خرید

مشاهده همه 15 نتیجه

گریس غذایی 146COMPLEX118

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 146CR862

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 75121331518

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 75121334218

توضیحات: گریس روان کاری بر اساس مایعات مصنوعی و پخش شده توسط یک پیچ آلومینیومی کامل آلومینیومی ، نشان می دهد چه زمانی این خطر وجود دارد که روان کننده در تماس شدید با غذا یا دانه ها قرار گیرد....

گریس غذایی 751233346077

شرح: گریس های صنعتی نیمه مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوالاستیک دارند. آنها با پراکندگی یک ماده ضخیم کننده در یک مایع روان کننده تولید می شوند. معمولاً در مواردی که روغن م oilثر نیست از آنها استفاده می شود. روغن...

گریس غذایی 751FG218

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 751FG22

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 751FG245

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 751FG25

شرح: گریس های صنعتی نیمه مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوالاستیک دارند. آنها با پراکندگی یک ماده ضخیم کننده در یک مایع روان کننده تولید می شوند. معمولاً در مواردی که روغن م oilثر نیست از آنها استفاده می شود. روغن...

گریس غذایی 751FGM2400

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 751FGM245

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. استات ها و گریس های...

گریس غذایی 751VERKOFOODFG2400

شرح: گریس های صنعتی نیمه مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوالاستیک دارند. آنها با پراکندگی یک ماده ضخیم کننده در یک مایع روان کننده تولید می شوند. معمولاً در مواردی که روغن م oilثر نیست از آنها استفاده می شود. روغن...

گریس غذایی 751VERKOFOODLT2

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. نشان داده شده استات و...

گریس غذایی 751VERKOFOODWR2

شرح: گریس های صنعتی مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوزیته بالایی دارند. تولید کنید تا عامل پراکندگی را در یک مایع روان کننده پراکنده کنید. در کاربردهایی که استات مثر نیست از آنها استفاده می شود. نشان داده شده استات و...

گریس غذایی 751WRT400

شرح: گریس های صنعتی نیمه مایعاتی هستند که خاصیت ویسکوالاستیک دارند. آنها با پراکندگی یک ماده ضخیم کننده در یک مایع روان کننده تولید می شوند. معمولاً در مواردی که روغن م oilثر نیست از آنها استفاده می شود. روغن...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت